സെമിനാർ – പൈതൃകപഠനം : ചരിത്രം, സിദ്ധാന്തം, പ്രയോഗമാതൃകകൾ

2019 മാർച്ച് 21, 22, 23 തീയതികളിൽ നടത്തിയ പൈതൃകപഠനം : ചരിത്രം, സിദ്ധാന്തം, പ്രയോഗമാതൃകകൾ എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള ത്രിദിനസെമിനാറിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ