ഭാഷാശിൽപ്പശാല

പൈതൃകപഠനകേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 2019 ഫെബ്രുവരി 1, 2 തീയതികളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഭാഷശില്പശാലയുടെ ചിത്രങ്ങൾ