ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് : മലബാറിലെ സസ്യസമ്പത്തും അവയുടെ ഔഷധഗുണങ്ങളും

ഡോ. ഫിലിപ്പ് മാത്യൂ (സംഗ്ര.)

സെന്റർ ഫോർ ഹെറിറ്റേജ് സ്റ്റഡീസ് ബ്രോഷർ

ഡോ. ടി.പി.ശങ്കരൻകുട്ടി നായർ (എഡി.)

ഒരു ചേരനാട്ടിൻ പൈതൃകം

ഡോ. ടി.പി.ശങ്കരൻകുട്ടി നായർ (എഡി.)

റോയൽ ഫാമിലി ഓഫ് കൊച്ചിൻ & സാൻസ്ക്രിറ്റ് സ്റ്റഡീസ്

ഡോ. കെ.കെ.എൻ.കുറുപ്പ് (ജന. എഡി.)

കൊച്ചിൻ തിരുമല ദേവസ്വം ടെമ്പിൾ

പുരുഷോത്തമ മല്ലയ

ധ്വന്യാലോകലോചന 2 വോള്യങ്ങൾ

ഡോ. സി.എം.നീലകണ്ഠൻ (എഡി.)

ഫോണ ഓഫ് ഹിൽപാലസ്

സന്ദീപ് കെ വർമ്മ, ഗോകുൽ വിനയൻ

ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് : മലബാറിലെ സസ്യസമ്പത്ത്

ഡോ. ഫിലിപ്പ് മാത്യൂ (സംഗ്ര.)

ഇരയിമ്മൻ തമ്പിയുടെ ആട്ടക്കഥകൾ

ചവറ അപ്പുക്കുട്ടൻ നായർ (എഡി.)

ജേണൽ ഓഫ് ദി സെന്റർ ഫോർ ഹെറിറ്റേജ് സ്റ്റഡീസ് വാള്യം II

പി.കെ.ഗോപി (എഡി.)