ഭാരവാഹികൾ

ശ്രീ .എ.കെ.ബാലൻ

(അദ്ധ്യക്ഷൻ)

ബഹു.സാംസ്കാരികവും നിയമവും പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ്ഗ പിന്നോക്കക്ഷേമവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പ് മന്ത്രി, കേരളസർക്കാർ

ശ്രീമതി റാണിജോര്‍ജ്ജ് ഐ.എ.എസ്.

(ഉപാദ്ധ്യക്ഷ)

ബഹു. സെക്രട്ടറി, സാംസ്കാരിക കാര്യ വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ

ഡോ. എം.ആര്‍. രാഘവവാരിയർ

(ഡയറക്ടര്‍ ജനറൽ)

ശ്രീ.കെ.വി.ശ്രീനാഥ്

രജിസ്ട്രാർ

ഡൗൺലോഡുകൾ


പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ


ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് : മലബാറിലെ സസ്യസമ്പത്തും അവയുടെ ഔഷധഗുണങ്ങളും

ഡോ. ഫിലിപ്പ് മാത്യൂ (സംഗ്ര.)

സെന്റർ ഫോർ ഹെറിറ്റേജ് സ്റ്റഡീസ് ബ്രോഷർ

ഡോ. ടി.പി.ശങ്കരൻകുട്ടി നായർ (എഡി.)

ഒരു ചേരനാട്ടിൻ പൈതൃകം

ഡോ. ടി.പി.ശങ്കരൻകുട്ടി നായർ (എഡി.)

റോയൽ ഫാമിലി ഓഫ് കൊച്ചിൻ & സാൻസ്ക്രിറ്റ് സ്റ്റഡീസ്

ഡോ. കെ.കെ.എൻ.കുറുപ്പ് (ജന. എഡി.)

1366
സന്ദർശകർ