ഭാരവാഹികൾ

ശ്രീ. സജി ചെറിയാൻ

(അദ്ധ്യക്ഷൻ)

ബഹു. യുവജനകാര്യ, ഫിഷറീസ്, സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി, കേരളസർക്കാർ

ശ്രീമതി മിനി ആന്റണി ഐ.എ.എസ്.

(ഉപാദ്ധ്യക്ഷ)

ബഹു. സെക്രട്ടറി, സാംസ്കാരിക കാര്യ വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ

ഡോ. എം.ആർ. രാഘവവാരിയർ

ഡയറക്ടർ ജനറൽ

ശ്രീ.കെ.വി.ശ്രീനാഥ്

രജിസ്ട്രാർ

ഡൗൺലോഡുകൾ


പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ


ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് : മലബാറിലെ സസ്യസമ്പത്തും അവയുടെ ഔഷധഗുണങ്ങളും

ഡോ. ഫിലിപ്പ് മാത്യൂ (സംഗ്ര.)

സെന്റർ ഫോർ ഹെറിറ്റേജ് സ്റ്റഡീസ് ബ്രോഷർ

ഡോ. ടി.പി.ശങ്കരൻകുട്ടി നായർ (എഡി.)

ഒരു ചേരനാട്ടിൻ പൈതൃകം

ഡോ. ടി.പി.ശങ്കരൻകുട്ടി നായർ (എഡി.)

റോയൽ ഫാമിലി ഓഫ് കൊച്ചിൻ & സാൻസ്ക്രിറ്റ് സ്റ്റഡീസ്

ഡോ. കെ.കെ.എൻ.കുറുപ്പ് (ജന. എഡി.)

629
സന്ദർശകർ