സീറ്റൊഴിവ്

പൈതൃകപഠനകേന്ദ്രത്തിൽ ആർക്കിയോളജി, മ്യൂസിയോളജി, കൺസർവേഷൻ, ആർക്കൈവൽ സ്റ്റഡീസ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിലെ പി.ജി.ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളിൽ ഏതാനും സീറ്റുകൾ ഒഴിവുണ്ട്. താത്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അസ്സൽ പകർപ്പുകൾ സഹിതം 19.07.2019-ന് രാവിലെ 10.30-ന് നേരിട്ട് ഹാജരാകുക. 40% മാർക്കിൽ കുറയാത്ത സർവ്വകലാശാലാ ബിരുധമാണ് യോഗ്യത (എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗക്കാർക്ക് 35% മാർക്ക്). രസതന്ത്രം ഒരു വിഷയമായുള്ള സയൻസ് ബിരുധമാണ് കൺസർവേഷൻ കോഴ്സിലേക്കുള്ള യോഗ്യത.

പി.ജി.ഡിപ്ലോമാ 2019-20 വർഷത്തെ ക്ലാസുകൾ 2019 ജൂലൈ 3-ന് ആരംഭിക്കും

പൈതൃകപഠനകേന്ദ്രം നടത്തിവരുന്ന പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളുടെ 2019-20 വർഷത്തെ ക്ലാസുകൾ 2019 ജൂലൈ 3 -ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്നു.

പി.ജി.ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷാ തീയതി നീട്ടി

പൈതൃകപഠനകേന്ദ്രത്തിൽ ആർക്കിയോളജി, മ്യൂസിയോളജി, ആർക്കൈവൽ സ്റ്റഡീസ്, കൺസർവേഷൻ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു വർഷത്തെ പി.ജി.ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ നൽകുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 2019 മെയ്25 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു.

മറ്റൊരു പുതിയ പോസ്റ്റ്

കേരള സര്‍ക്കാരിന്‍റെ സാംസ്കാരിക കാര്യ വകുപ്പിനു കീഴില്‍ ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായാണ് പൈതൃക പഠനകേന്ദ്രം (സെന്‍റര്‍ ഫോര്‍ ഹെറിറ്റേജ് സ്റ്റഡീസ്) പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്‍റെ സമ്പന്നമായ