മറ്റൊരു പുതിയ പോസ്റ്റ്

കേരള സര്‍ക്കാരിന്‍റെ സാംസ്കാരിക കാര്യ വകുപ്പിനു കീഴില്‍ ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായാണ് പൈതൃക പഠനകേന്ദ്രം (സെന്‍റര്‍ ഫോര്‍ ഹെറിറ്റേജ് സ്റ്റഡീസ്) പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്‍റെ സമ്പന്നമായ