ശ്രീമതി മിനി ആന്റണി ഐ.എ.എസ്.

(ഉപാദ്ധ്യക്ഷ)

ബഹു. സെക്രട്ടറി, സാംസ്കാരിക കാര്യ വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ

ഡോ. എം.ആർ. രാഘവവാരിയർ

ഡയറക്ടർ ജനറൽ

ശ്രീ.കെ.വി.ശ്രീനാഥ്

രജിസ്ട്രാർ

ഗവേണിംഗ് ബോഡി

പേര് പദവി
ശ്രീ എ. കെ. ബാലൻ ബഹു. സാംസ്കാരികവും നിയമവും പട്ടികജാതി
-പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ പിന്നോക്കക്ഷേമവും പാര്‍ലമെന്ററി കാര്യവും
വകുപ്പു മന്ത്രി
അദ്ധ്യക്ഷൻ
ശ്രീമതി റാണി ജോര്‍ജ്ജ് ഐ.എ.എസ്., സാംസ്കാരിക കാര്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഉപാദ്ധ്യക്ഷ
ഡോ. എം.ആര്‍. രാഘവവാരിയര്‍, ഡയറക്ടര്‍ ജനറൽ, പൈതൃകപഠനകേന്ദ്രം അംഗം
വൈസ് ചാൻസലർ, കേരളസർവ്വകലാശാല അംഗം
വൈസ് ചാൻസലർ, മഹാത്മാഗാന്ധി സർവ്വകലാശാല അംഗം
വൈസ് ചാൻസലർ, കൊച്ചി ശാസ്ത്രസാങ്കേതികസർവകലാശാല അംഗം
വൈസ് ചാൻസലർ, കോഴിക്കോട് സർവ്വകലാശാല അംഗം
വൈസ് ചാൻസലർ, കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല അംഗം
ഡയറക്ടർ, പുരാവസ്തുവകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ അംഗം
ഡയറക്ടർ, പുരാരേഖാവകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ അംഗം
ഡയറക്ടർ, മ്യൂസിയം-മൃഗശാല വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ അംഗം
ശ്രീ. പി. അനിൽ പ്രസാദ്, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി, ധനവകുപ്പ്, കേരളസർക്കാർ അംഗം
പ്രതിനിധി, വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ്, കേരളസർക്കാർ അംഗം
ഡോ. ടി. പവിത്രൻ, ആശ്രമം, പിലാത്തറ പി.ഒ., കണ്ണൂർ അംഗം
പ്രൊഫ. ജോ‍ാസഫ് അഗസ്റ്റിൻ, കുന്നംകോട്ട് ഹൌസ്, നെടിയശാല, തൊടുപുഴ അംഗം
പ്രൊഫ. സി. ബാലൻ, സാകേതം, ബെള്ളിക്കോട്,അജാനൂർ പി.ഒ., കാസർഗോഡ് അംഗം
പ്രൊഫ. സി. പി. അബൂബക്കർ, തണൽ, മേപ്പയ്യൂർ പി.ഒ. അംഗം

ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്

പേര് പദവി
ഡോ. എം. ആര്‍. രാഘവവാരിയര്‍, ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ അദ്ധ്യക്ഷൻ

ഡയറക്ടര്‍, പുരാവസ്തു വകുപ്പ്, കേരള സര്‍ക്കാർ

അംഗം
ഡയറക്ടര്‍, പുരാരേഖാ വകുപ്പ്, കേരള സര്‍ക്കാർ
അംഗം
ഡയറക്ടര്‍, മ്യൂസിയം മൃഗശാലാ വകുപ്പ്, കേരള സര്‍ക്കാർ
അംഗം
ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി, ധനകാര്യ (വിദ്യാഭ്യാസ) വകുപ്പ്, കേരള സര്‍ക്കാർ
അംഗം
പ്രതിനിധി, സാംസ്കാരിക കാര്യ വകുപ്പ്, കേരള സര്‍ക്കാർ
അംഗം
ഡോ. ടി. പവിത്രന്‍, ആശ്രമം, പിലാത്തറ പി.ഒ., കണ്ണൂർ
അംഗം
പ്രൊഫ. ജോസഫ് അഗസ്റ്റിന്‍, കുന്നംകോട്ട് ഹൗസ്, നെടിയശാല പി.ഒ., തൊടുപുഴ
അംഗം
പ്രൊഫ.സി. പി. അബൂബക്കര്‍, തണൽ, മേപ്പയ്യൂര്‍ പി.ഒ.
അംഗം