സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ

ശ്രീ. റ്റി.കെ.കരുണാദാസ്
രജിസ്ട്രാർ
Ph. 0484 2776374

അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി

ഡോ. എം.ആര്‍. രാഘവവാരിയർ
ഡയറക്ടര്‍ ജനറൽ
Ph. 0484 2779102

പൈതൃകപഠനകേന്ദ്രം

ഹില്‍പാലസ്, തൃപ്പൂണിത്തുറ
കൊച്ചിന്‍ പാലസ് പി.ഒ.
എറണാകുളം, കേരളം – 682301.
ഫോണ്‍ – 0484 2776374, 2779102.
ഇമെയിൽ: chskerala@gmail.com