സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ

ശ്രീ. ശ്രീനാഥ് കെ.വി.
രജിസ്ട്രാർ
Ph. 0484 2776374

അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി

ഡോ. എം.ആര്‍. രാഘവവാരിയർ
ഡയറക്ടര്‍ ജനറൽ
Ph. 0484 2779102

പൈതൃകപഠനകേന്ദ്രം

ഹില്‍പാലസ്, തൃപ്പൂണിത്തുറ
കൊച്ചിന്‍ പാലസ് പി.ഒ.
എറണാകുളം, കേരളം – 682301.
ഫോണ്‍ – 0484 2776374, 2779102.
ഇമെയിൽ: chskerala@gmail.com

 

വിവരാവകാശനിയമം 2005 പ്രകാരം ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് വിവരങ്ങൾ

ബാങ്കിന്റെ പേര് : സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ

ശാഖ : തൃപ്പൂണിത്തുറ

ഐ.എഫ്.എസ്.സി. : SBIN0070156

അക്കൌണ്ട് നമ്പർ : 57058137083

പേര് : രജിസ്ട്രാർ, പൈതൃകപഠനകേന്ദ്രം