പ്രവാഹം – കേരളീയം 2023 ൽ പൈതൃകപഠനകേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള പൈതൃകപ്രദർശനം