ജേണൽ ഓഫ് ദി സെന്റർ ഫോർ ഹെറിറ്റേജ് സ്റ്റഡീസ് വാള്യം I

പി.കെ.ഗോപി (എഡി.)

ഒരു വള്ളുവനാടൻ പൈതൃകം തേടി

ഡോ. ടി.പി.ശങ്കരൻകുട്ടി നായർ

വൈക്കം സത്യഗ്രഹം

സാധു എം.പി.നായർ

സാൻസ്ക്രിറ്റ് ട്രഡിഷൻ ഓഫ് തൃപ്പുണിത്തുറ

ഡോ. സി.എം.നീലകണ്ഠൻ (എഡി.)

പൂർണ്ണത്രയീശസ്തോത്രാസ്

ഡോ. കെ.കെ.എൻ.കുറുപ്പ്, ഡോ. സി.എം.നീലകണ്ഠൻ, ഡോ. എം.വിജയകുമാർ

ഹിൽപാലസ് ഓർ പരീക്ഷിത്ത് തമ്പുരാൻ

ഡോ. കെ.കെ.എൻ.കുറുപ്പ്

ശ്രീ പൂര്‍ണ്ണത്രയീശ ശതകം

പൈതൃക പഠനകേന്ദ്രം

പൂര്‍ണ്ണത്രയീശസ്തോത്രങ്ങൾ

ഡോ. കെ. കെ. എൻ. കുറുപ്പ്, ഡോ. സി. എം. നീലകണ്ഠൻ, ഡോ. എം. വിജയകുമാർ

ന്യൂ മ്യൂസിയോളജി, എക്കോ മ്യൂസിയം & ടൂറിസം

ഡോ. കെ. കെ. എൻ. കുറുപ്പ്

കുന്നത്തൂര്‍ പാടി: ചരിത്രം, ഐതീഹ്യം, സസ്യ സമ്പത്ത്

ഡോ ഫിലിപ്പ് മാത്യു, ജോസ് മാത്യു