കേരള കോയിനേജ് & കള്‍ച്ചർ

ഡോ. ടി.പി.ശങ്കരൻകുട്ടി നായർ (എഡി.)

കളമെഴുത്ത് : ഒരു പൈതൃക കല

ഡോ. എം. വീ. വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി

ബേപ്പൂര്‍ :പൈതൃക കപ്പല്‍ നിര്‍മ്മാണ കേന്ദ്രം

ഡോ. കെ. കെ. എൻ. കുറുപ്പ്

ഹാന്‍ഡ് ബുക്ക് ഓണ്‍ മ്യൂസിയംസ് ഓഫ് കേരള

പൈതൃക പഠനകേന്ദ്രം

ദി ആറ്റുകാല്‍ ദേവീ ടെമ്പിൾ

ഡോ. ഡയാന ജെന്നറ്റ്

ഹാന്‍ഡ് ബുക്ക് ഓണ്‍ ആര്‍ക്കൈവല്‍ സ്റ്റഡീസ്

ഈശ്വരൻ പുതിയില്ലം

ആതിര തിരുവാതിര

മാലതി ജി. മേനോൻ